Eindgebruikerslicentie voor Range 

Algemene bepalingen

Licentiegever: Range Network, gevestigd aan de Posthoornstraat 17 te 3011 WN Rotterdam.

Range: De App die door Range Network aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, middels een licentie voor bepaalde, dan wel onbepaalde duur.

U, de gebruiker: De licentienemer die de App in gebruik gaat nemen.

1. Doel en strekking licentie

1.1. Range Network verleent door middel van de onderhavige licentie aan de rechtmatige verkrijger van Range Network (“u”) een gebruiksrecht voor deze App.

1.2. De aan de verkrijger verleende licentie is persoonsgebonden.

1.3. Het is U niet toegestaan De App te gebruiken op een ander apparaat dan op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.

1.4. Om de App te kunnen gebruiken, dient de App op het apparaat te worden geïnstalleerd.

1.5. De App fungeert als informatiedienst met betrekking tot de controles door de politie, zoals maar niet beperkt tot de alcoholcontroles, snelheidscontroles, preventieve controles.

1.6 De gebruiker van de App mag de App gebruiken op het manier dat zij goeddunkt doch wel binnen de grenzen van deze gebruikersovereenkomst en de wet.

1.7. Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om:

• de broncode van de App te wijzigen, te decompileren, de broncode te  verveelvoudigen dan wel op een andere manier aan reverse engineeren te onderwerpen, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

• een kopie van de App aan derden te verstrekken;

• het gebruiksrecht aan derden te verstrekken door middel van een licentie, dan wel door middel van verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;

• verwijzingen en naamsaanduidingen van Range Network als rechthebbende op de

App aan te passen of delen daarvan te verwijderen.

1.8. Het is de gebruiker van de App niet toegestaan om een reservekopie van de App in gebruik te nemen.

1.9. De bovenvermelde voorwaarden gelden naast de voorwaarden die door de Google Play, Apple Appstore en overige diensten aan het verkrijgen en gebruik van de App kunnen stellen.

2. Gebruik van de App

2.1. Het gebruik van de App is enkel mogelijk nadat de gebruiker beschikt over een persoonlijke gebruiksnaam en/of wachtwoord.

2.2. De gebruiksnaam en/of wachtwoord die aan de verkrijger toegang verschaffen tot het gebruik van de App mogen niet aan derden worden verstrekt.

2.3. Range Network is bevoegd om aan het gebruik van de App aanvullende vereisten te stellen, zoals maar niet beperkt tot twee factor authenticatie.

2.4. Voor een juist gebruik van de App dient u op uw apparaat de functie locatiegegevens aan te zetten en de App toegang te verstrekken tot uw locatiegegevens en/of camera.

2.5. Het gebruik van de App in/op dan wel buiten het (motor)voertuig geschiedt volledig voor eigen risico. Range Network is nimmer aansprakelijk voor de schade geleden als gevolg van het gebruik van de App in/op of buiten een (motor)voertuig.

3. Intellectuele eigendom

3.1. De intellectuele eigendomsrechten behorende op de App, de documentatie(s), wijzigingen en uitbreiden rusten bij Range Network. De verkrijger verkrijgt enkel de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

3.2. Het is Range Network toegestaan om haar rechten aan derden over te dragen ter verdere exploitatie van de App.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De licentie wordt verstrekt om niet, tenzij tussen Range Network en u andersluidende afspraken zijn gemaakt. Range Network behoudt zich het recht voor om bij eventuele wijzigingen betaalde versies van de App aan u aan te bieden.

4.2. De App vertoont advertenties. De gebruiker van de App stemt uitdrukkelijk in met het vertonen van de advertenties en zal de vertoning van de advertenties in de App niet blokkeren.

4.3. Bij betalende versies dient de gebruiker ermee rekening te houden dat de betalingscondities van de desbetreffende betaaldienst van toepassing zullen zijn.

5. Persoonsgegevens

5.1. Range Network zal geen persoonsgegevens verwerken, als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de App op enig moment wel persoonsgegevens zal verwerken van de gebruiker, dan stemt u in met het verwerken van uw persoonsgegevens door Range Network middels installatie en gebruik van de App.

6. Onderhoud en updates

6.1. Range Network garandeert niet dat de App geen fouten bevat, die het correct functioneren van de App kunnen beletten.

6.2. Range Network zal door middel van periodiek onderhoud, dan wel gerichte updates de bekende fouten herstellen en de functionaliteit van de App verbeteren.

6.3 Range Network kan echter door u nimmer verplicht worden tot het herstel van de fouten in de App, die eventueel de functionaliteit belet.

6.4. Range Network zal aan de gebruiker tijdig kenbaar maken wanneer er onderhoud aan de App plaatsvindt, dan wel er updates beschikbaar zullen worden gesteld.

6.5. De verantwoordelijkheid van het installeren van de updates ligt bij de gebruiker van de App. Teneinde de App juist en veilig te kunnen gebruiken, is de gebruiker verplicht om de updates tijdig te installeren.

6.6. Range Network zal aan de gebruiker van de App voor het doorvoeren van de updates altijd eerst toestemming vragen. Voor zover een update ter beschikking wordt gesteld via Apple store, Google Play dan wel enig ander platform, dient de gebruiker van de App ermee rekening te houden dat Range Network alsdan voor de juiste uitvoering van de update afhankelijk is van de beschikbaarheid van voormelde derden.

6.7. Range Network aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van eventuele onderhoud, dan wel update(s)

6.8. Indien de updates voorwaarden bevatten die afwijkingen van hetgeen is bepaald in deze licentieovereenkomst, dan zal Range Network om uw instemming verzoeken voor de nieuwe voorwaarden. Indien u niet instemt met de nieuwe voorwaarden, dient u ermee rekening te houden dat de update(s) alsdan niet wordt geïnstalleerd en u daarmede instemt met het gebruik van de App, waarbij bepaalde functionaliteiten niet naar behoren werken.

6.9. Voor zover tussen Range Network en u nieuwe voorwaarden zullen gelden, zullen die voorwaarden deel gaan uitmaken van de onderhavige voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid  

7.1. Range Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de App.

7.2. Voor zover Range Network wel tot vergoeding van enige schade kan worden gehouden, is de schade alsdan beperkt tot een maximum bedrag van € 500. Geen aansprakelijk bestaat indien de schade het gevolg is van onjuist gebruik, dan wel gebruik in strijd met deze overeenkomst.

8. Duur en opzegging

8.1. De licentie geldt in beginsel voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

8.2. Het gebruik van de App bij een betaalde versie, zal in tijd beperkt zijn voor de duur dat tussen partijen is overeengekomen.

8.3. Range Network heeft het recht het gebruik van de App aan de gebruiker op te zeggen, middels een eenzijdige opzegging, indien er sprake is van gebruik om niet. De gebruiker kan de licentie tevens opzeggen, door de App te verwijderen van zijn apparaat.

8.4. Bij betaalde versies kan Range Network de licentie enkel opzeggen, indien de gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van deze licentie, dan wel de wet. In geval van een eenzijdige opzegging is Range Network niet gehouden om de betaalde licentievergoeding aan de gebruiker te restitueren.

8.4. De licentieovereenkomst eindigt van rechtswege indien de gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

8.5. De gebruiker is verplicht om na beëindiging van de licentieovereenkomst de applicatie onmiddellijk van zijn apparaat te verwijderen en voor verwijderd te houden en zich van elk gebruik van de applicatie te onthouden.

9. Geschillen 

9.1. Op deze licentieovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Tenzij uit de wet een andere relatieve bevoegdheid voortvloeit is de bevoegde rechtbank om van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst kennis te nemen de rechtbank te Rotterdam.

9.3. Voor zover enige bepaling uit deze overeenkomst nietig mocht zijn, zullen de overige bepalingen tussen partijen gelding hebben.